Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

March 26 2017

migotanie
9654 7d14 500
Shiba Inus
Reposted fromMerari Merari viashitsuri shitsuri

March 25 2017

0863 96e7 500
migotanie
7615 6418 500

eternalmarilynmonroe:

Marilyn Monroe in 1956 © Cecil Beaton.

migotanie
migotanie
0590 d4c0
Reposted fromkarahippie karahippie viaendlesslove16 endlesslove16
migotanie
Reposted frombluuu bluuu viamauak mauak
1101 a3ce

yuria:

Polar Bear (by NoralyB)

Reposted fromfukuku3 fukuku3
migotanie
Wzruszenia są święte. Nie istnieje nic poza wzruszeniami. Pisanie jest dawaniem nazw wzruszeniom. Człowiek jest świętością jako naczynie wzruszeń.
— Edward Stachura
Reposted fromstachura stachura viaoblivions oblivions
migotanie
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy vialeszekzukowski leszekzukowski
migotanie
6246 4fe6
migotanie
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz

March 23 2017

migotanie
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

March 22 2017

4008 adb8 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamuchless muchless
migotanie
8569 069c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaheartbreak heartbreak
migotanie
migotanie
9709 e02a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamuchless muchless
migotanie
4038 7022 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viakaat kaat
migotanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl