Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

migotanie
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajethra jethra

July 20 2017

migotanie
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viaszarakoszula szarakoszula
migotanie

Couple Celebrates Geometric Architecture Around the World With Eccentric Photographs
Anna Devis and Daniel Rueda, a couple based in Valencia, Spain plays around with architectural pieces sprawled all across the globe, their photographic series documenting the tales of their travels.
migotanie
2799 26ba 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka
migotanie
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamountains mountains
migotanie
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamountains mountains

July 17 2017

8981 fefe 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
7737 a08c 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viajnna jnna

July 13 2017

migotanie
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viazupson zupson
migotanie
Reposted fromFlau Flau viaNoCinderella NoCinderella
migotanie
Chciałabym mieć na własność kawałek plaży i morza.
migotanie
6220 8cf8 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakeeplooking keeplooking
2111 945d 500

xshaydx:

I could live here… but staying the night was great too.
photo : @xshaydx

migotanie
5210 b848 500
0495 ccc0
Reposted fromnosmile nosmile viablackheartgirl blackheartgirl
6303 3355 500
migotanie
migotanie
7275 615d 500
migotanie
Dokąd idę? Do słońca. To chyba jasne.
— Edward Stachura
Reposted fromlovvie lovvie viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl